સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
1

શ્રીમતિ જવેરબેન ગોવિંદભાઇ મહેશ્વરી

લેબર કેમ્‍પ, ર વાળી, મકાન નં.૭૯, આદિપુર
૯૯૧૩૬૩૭૦૫૬
સભ્ય
2

શ્રીમતિ ભચીબેન શામજીભાઇ મહેશ્વરી

પ્‍લોટ નં.૧૩૮, ર વાળી, આદિપુર
૯૯૭૯૫૫૬૦૧૪
સભ્ય
3

શ્રી શિવરાજ દેવરાજભાઇ વારીયા
૧૨૫, સેવાકુંજ ઝુંપડા, આદિપુર

૯૮૭૯૪૯૬૯૭૪
સભ્ય
4

શ્રી નિલેશભાઇ પ્રહલાદભાઇ ભાનુશાલી

પ્‍લોટ નં.૨૬-૩૩, વોર્ડ નં.૪-બી, આદિપુર
૯૮૯૮૫૯૪૬૪૧
સભ્ય
5

શ્રીમ‍તિ ઉષાબેન નંદલાલ મીઠવાણી ૨૯૭, દુબઇ ટેક્ષટાઇલનગર, આદિપુર

૯૮૨૫૫૨૨૩૭૨
સભ્ય
6

શ્રીમતિ પન્‍નાબેન નરેશકુમાર જોષી

૧૪૬, વોર્ડ-૪/એ, આદિપુર
૯૪૨૭૨૧૯૭૪૭
સભ્ય
7

શ્રી પરમાનંદ ગુરનોમલ ક્રિપલાણી મકાન નં.૩૪૯, વોર્ડ-૨/બી, આદિપુર

૯૮૨૫૩૫૯૩૪૫
સભ્ય
 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8