પ્રમુખશ્રીની યાદી
 
     
 
 
   
નગરપાલિકાના પ્રમુખ તથા વહીવટદારની વિગતો
ક્રમ
પ્રમુખશ્રીનું નામ
હોદ્દો
હોદ્દાનો સમય ગાળો
1
શ્રી વિશનદાસ ડી.હિંગોરાણી પ્રમુખ ૧૪/૦૪/૧૯પ૯ થી ૧પ/૧૦/૧૯પ૯
2
શ્રી સુંદરદાસ ચંદનાની પ્રમુખ ૧૬/૧૦/૧૯પ૯ થી ૧ર/૦૬/૧૯૬૦
3
શ્રી તીર્થદાસ સભાણી પ્રમુખ ૧૩/૦૬/૧૯૬૦ થી ૦૪/૦ર/૧૯૬૧
4
શ્રી એલ.એચ.બુટાણી પ્રમુખ ૦પ/૦ર/૧૯૬૧ થી ૧૦/૦ર/૧૯૬ર
5
શ્રી સગાળચંદ તેજમાલભાઇ પ્રમુખ ૧૧/૦ર/૧૯૬ર થી ૦પ/૦૧/૧૯૬૩
6
શ્રી કે.બી. જાડેજા વહીવટદાર ૦પ/૦૧/૧૯૬૩ થી ૦પ/૧૦/૧૯૬૪
7
શ્રી એમ.વી.સોલંકી વહીવટદાર ૦પ/૧૦/૧૯૬૪ થી ૩૧/૦૩/૧૯૬૬
8
શ્રી આર.આર.માંકડ વહીવટદાર ૦૧/૦૪/૧૯૬૬ થી ૩૦/૦૬/૧૯૬૭
9
શ્રી એ.આર.મલકાણી પ્રમુખ ૦૧/૦૭/૧૯૬૭ થી ૧૦/૦૭/૧૯૬૮
10
પ્રો. એચ.જી. દરિયાણી પ્રમુખ ૧૦/૦૭/૧૯૬૮ થી ૩૦/૦૬/૧૯૬૯
11
શ્રીમતી પ્રેમીલા એલ.ત્રિવેદી પ્રમુખ ૦૧/૦૭/૧૯૬૯ થી ૧પ/૧૦/૧૯૬૯
12
શ્રી સુંદરદાસ ચંદનાની પ્રમુખ ૩૦/૧૦/૧૯૬૯ થી ૧ર/૦પ/૧૯૭ર
13
શ્રી એન.આર.અયાચી પ્રમુખ ૧૩/૦પ/૧૯૭ર થી ૧૦/૦૭/૧૯૭ર
14
શ્રી એન.પી. મહેતા પ્રમુખ ૧૦/૦૭/૧૯૭ર થી ૧૮/૦ર/૧૯૭૪
15
શ્રી કાનજીભાઇ જે. મહેશ્વરી પ્રમુખ ૧૯/૦ર/૧૯૭૪ થી ર૭/૦ર/૧૯૭૪
16
કુ.કૃષ્ણાબેન ભંભાણી પ્રમુખ ર૮/૦ર/૧૯૭૪ થી ૦૯/૦૭/૧૯૭૪
17
શ્રી અમૃતલાલ આર. પાટણીયા પ્રમુખ ૧૦/૦૭/૧૯૭૪ થી ૦૯/૦૭/૧૯૭૬
18
શ્રી જામનદાસ ડી. ભાનુશાળી પ્રમુખ ૧૦/૦૭/૧૯૭૬ થી ર૦/૦૯/૧૯૭૭
19
શ્રી કાંતિલાલ એચ.જોષી પ્રમુખ ર૦/૦૯/૧૯૭૭ થી ર૦/૦૯/૧૯૭૯
20
કુ. તુલસીબેન પી. અનંદાણી પ્રમુખ ર૧/૦૯/૧૯૭૯ થી ર૧/૦૯/૧૯૮૧