અગત્યના સંપર્ક
 
     
 
 
     
વિશ્રામગૃહ-ગાંધીધામ
ઈફકો ગેસ્ટ હાઉસ ટાગોર રોડ-ઉદયનગર કોલોની 221461,233538
કે.પી.ટી. ગેસ્ટ હાઉસ ગોપાલપુરી કોલોની 220756, 234316
એફ.સી.આઈ. ગેસ્ટહાઉસ એફ.સી.આઈ. ગેસ્ટહાઉસ,આદિપુર 260482, 260335
સરકારી ગેસ્ટહાઉસ ટાગોર રોડ, ગાંધીધામ 221199