અગત્યના સંપર્ક
 
     
 
 
     
ઓઈલ ઇન્‍સ્ટોલેશન
ઈન્ડીયન ઓઈલ કોર્પોરેશન કંડલા 270628, 270264
ભારત પેટ્રોલીયમ ગાંધીધામ 220077, 234313
હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલીયમ ગાંધીધામ 230936, 220084