સ્ટાફ અંગેની માહિતી
 
     
 
કાયમી કર્મચારીઓની માહિતી
ક્રમ
વિભાગનું નામ
વિભાગીય વડાનું નામ
હોદ્દો
1
સામાન્ય વહિવટ વિભાગ
શ્રી દર્શનસિંહ કે. ચાવડા
ચીફ ઓફીસરશ્રી
2
હિસાબી શાખા
શ્રીમતી વૈશાલીબા જાડેજા
એકાઉન્ટ ઓફિસર
3
સામાન્ય વહિવટ વિભાગ
શ્રી અનિલ વી.જોષી
ઓફીસ સુપ્રીટેન્ડન્ટ
4
ટેક્ષેશન વિભાગ
શ્રી ક્રિષ્ના.સિંહ યુ. જાડેજા
હેડટેક્ષ ઇન્સ.
5
પી.ડબ્લ્યુ ડી. વિભાગ ગાંધીધામ
શ્રી અરનવ બુચ
મ્યુની. એન્જીનીયર
6
ડ્રેનેજ વિભાગ, ગાંધીધામ
શ્રી ગાયત્રી પ્રસાદ જોષી
સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર
7
ડ્રેનેજ વિભાગ, આદિપુર
શ્રી કરન પી. ધુઆ
સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર
8
શોપસ એન્ડ એસ્ટા
શ્રી આનંદ ડી. ઉદવાણી
ઇન્ચાપર્જ શોપ ઈન્સ્પેકટર
9
લાઈટ વિભાગ
શ્રી જીગ્નેશ જોષી
ઈલેકટ્રીશીયન
10
ગાર્ડન વિભાગ
શ્રી અરનવ બુચ
મ્યુડની. એન્જીનીયર .
11
લાઈબ્રેરી વિભાગ
શ્રી અનિલ વી. જોષી
લાઈબ્રેરીયન
12
પબ્લીક હેલ્થ એન્ડ સુપરવીઝન
શ્રી આનંદ દિનેશ ઉદવાણી
ફુડ સેફટી ઓફિસર
13
સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ, ગાંધીધામ/આદિપુર
શ્રી ગાયત્રીપ્રસાદ જોષી/ શ્રી કરન પી.ધુઆ
સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર
14
વાહન વિભાગ
શ્રી હેમંત એ ગગલાણી
વ્હીકલ ઈન્ચાર્જ
15
દબાણ વિભાગ
શ્રી લક્ષ્મજણ મહેશ્વરી
દબાણ ઈન્સ્પેકટર
16
વ્યવસાયવેરા વિભાગ
શ્રી આનંદ ડી. ઉદવાણી
ઈન્ચાર્જ વ્ય.વેરા
17
જન્મ-મરણ વિભાગ
શ્રી નિતીન એમ. ગઢવી
સબ રજીસ્ટાર જન્મ-મરણ
18
શહેરી મેલેરીયા વિભાગ શ્રી નટવર પ્રજાપતી ઇન્ચાર્જ મેલેરીયા ઈન્સ્પેકટર
19
એસ.જે.એસ.આર.વાય. વિભાગ શ્રી નટવર પ્રજાપતી આસી.પ્રોજેકટ ઓફિસર
20
સ્ટોર વિભાગ શ્રી પ્રવિણસીંહ ઝાલા સ્ટોરકીપર
21
આદીપુર વિભાગ - સામાન્ય વહીવટ શ્રી કનૈયાલાલ સી. સાધુ આદિપુર ઈન્ચાર્જ
22
લગ્ન નોંધણી વિભાગ શ્રી નિતીન એમ. ગઢવી સબ રજીસ્ટાર લગ્ન નોંધણી