સ્ટાફ અંગેની માહિતી
 
     
 
કાયમી કર્મચારીઓની માહિતી
ક્રમ
વિભાગનું નામ
વિભાગીય વડાનું નામ
હોદ્દો
1
સામાન્ય વહિવટ વિભાગ
શ્રી જીગર જે પટેલ
ચીફ ઓફીસરશ્રી
2
હિસાબી શાખા
શ્રી અનિલ એ.માહેશ્વરી
એકાઉન્ટ ઓફિસર
3
સામાન્ય વહિવટ વિભાગ
શ્રી અનિલ વી.જોષી
ઓફીસ સુપ્રીટેન્ડન્ટ
4
ટેક્ષેશન વિભાગ
શ્રી એમ કે જાડેજા
હેડટેક્ષ ઇન્સ.
5
પી.ડબ્લ્યુ ડી. વિભાગ ગાંધીધામ
શ્રી પ્રકાશ બી ઝુરાણી
જુની ઈન્જી
6
ડ્રેનેજ વિભાગ, ગાંધીધામ
શ્રી ગાયત્રી પ્રસાદ જોષી
સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર
7
ડ્રેનેજ વિભાગ, આદિપુર
શ્રી મનોજ પવાણી
સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર
8
શોપસ એન્ડ એસ્ટા
શ્રી રવીન્દ્ર માહેશ્વરી
શોપ ઈન્સ્પેકટર
9
લાઈટ વિભાગ
શ્રી મુકેશ બાબુભાઈ પરમાર
ઈલેકટ્રીશીયન
10
ગાર્ડન વિભાગ
શ્રી પ્રકાશ બી ઝુરાણી
જુનિ. એન્જી.
11
લાઈબ્રેરી વિભાગ
શ્રી અનિલ વી. જોષી
લાઈબ્રેરીયન
12
પબ્લીક હેલ્થ એન્ડ સુપરવીઝન
શ્રી આનંદ દિનેશ ઉદવાણી
ફુડ સેફટી ઓફિસર
13
સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ, ગાંધીધામ/આદિપુર
શ્રી કરન પી.ધુઆ
સેનેટરી ઈન્સ્પેકટર
14
વાહન વિભાગ
શ્રી હેમંત એ ગગલાણી
વ્હીકલ ઈન્ચાર્જ
15
દબાણ વિભાગ
શ્રી લોકેન્દ્ર સી.શર્મા
દબાણ ઈન્સ્પેકટર
16
વ્યવસાયવેરા વિભાગ
શ્રીમતી રેખા બનવેત
ઈન્ચાર્જ વ્ય.વેરા
17
જન્મ-મરણ વિભાગ
શ્રી નિતીન ગઢવી
સબ રજીસ્ટાર જન્મ-મરણ
18
શહેરી મેલેરીયા વિભાગ શ્રી તરુણકુમાર બાપટ મેલેરીયા ઈન્સ્પેકટર
19
એસ.જે.એસ.આર.વાય. વિભાગ શ્રી નટવર પ્રજાપતી આસી.પ્રોજેકટ ઓફિસર
20
સ્ટોર વિભાગ શ્રી પ્રવિણસીંહ ઝાલા સ્ટોરકીપર
21
આદીપુર વિભાગ - સામાન્ય વહીવટ કુમારી બીના ચંદીરામાણી આદિપુર ઈન્ચાર્જ
22
લગ્ન નોંધણી વિભાગ શ્રી નિતીન ગઢવી સબ રજીસ્ટાર લગ્ન નોંધણી