સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
 
36

શ્રી પુનિતકુમાર હરિશચંદ્ર દુધરેજીયા

પ્‍લોટ નં.૩૮૦, ડીસી-પ, પાંજોઘર, આદિપુર

9426443643

ચેરમેનશ્રી

કારોબારી સમિતી
 
37

શ્રીમતી મમતાબેન હર્ષ આહુજા

બી-૧૪, શકિતનગર, ગાંધીધામ

૧૦
9898093309

સભ્‍યશ્રી

 
38

શ્રીમતી લીનાબેન રાજેશભાઇ ધારક

ટી.ડી.એકસ.-૩પ૩, ૧ર વાળી, આદિપુર

૧૦
9825110517

સભ્‍યશ્રી

 
39

શ્રી મનોજભાઇ ત્ર‍િલોકચંદ મુલચંદાણી

ધારકટી.ડી.એકસ.-૩પ૩, ૧ર વાળી, આદિપુર

૧૦
9979391117

ચેરમેનશ્રી

ટેક્ષેસન સમિતી
 
40

શ્રી તારાચંદ મૂરજમલ ચંદનાણી

પ્‍લોટ નં.૧૬૭/ર, વોર્ડ-૪/એ, આદિપુર

૧૦
9724112670

ચેરમેનશ્રી

પબ્‍લીક વર્કસ સમિતી
 
41

શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન કિશોરભાઇ દાફડા

પ્‍લોટ નં.૮૯, સેકટર-૬, ગાંધીધામ

૧૧
9909928752

સભ્‍યશ્રી

 
42

શ્રીમતી અનિતાબેન શંકરભાઇ દક્ષ‍િણી

પ્‍લોટ નં.૭૯, વોર્ડ-૭/ડી, ગુરુકુળ, ગાંધીધામ

૧૧
99825865625

સભ્‍યશ્રી

 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8