સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
36

શ્રી અજીતભાઇ માનસિંગભાઇ ચાવડા

પુનમ સોસાયટી, સેકટર-૭, ગાંધીધામ
૯૪૨૬૭૮૯૮૦૮
સભ્ય
37

શ્રીમતિ ધર્મિષ્‍ઠાબા ભગીરથભાઇ જાડેજા

મકાન નં.૬૫૦, ડી.સી.-પ, આદિપુર
૧૦

૯૮૭૯૫૧૮૨૧૭

સભ્ય
38

શ્રીમતિ વિમલેશબેન કમલભાઇ શર્મા

કવાર્ટર નં.૩૬૨/ડી, રેલ્‍વે કોલોની, ગાંધીધામ
૧૦
૯૯૨૫૧૯૫૩૬૨
સભ્ય
39

શ્રી તારાચંદ મુરજમલ ચંદનાણી

મકાન નં.ર, પ્‍લોટ નં.૧૬૭, વોર્ડ-૪/એ, આદિપુર
૧૦
૯૭૨૪૧૧૨૬૭૦

ચેરમેન

કારોબારી સમિતી
40

શ્રી મનોજભાઇ ત્રિલોકચંદ મુલચંદાણી

સી.બી.એકસ.-૧૫૭, ૭ વાળી, આદિપુર
૧૦
૯૯૭૯૩૯૧૧૧૭
સભ્ય
41

શ્રીમતિ ચંદ્રિકાબેન કિશોરભાઇ દાફડા

પ્‍લોટ નં.૯૦, સેકટર-૬, ગાંધીધામ
૧૧
૯૯૦૯૯૨૮૭૫૨
સભ્ય
42

શ્રીમતિ ગીતાબેન ભુપેન્‍દ્રભાઇ ગણાત્રા

પ્‍લોટ નં.૧૩૧, સેકટર-૪, ગાંધીધામ
૧૧
૯૪૨૭૮૧૯૫૦૯
પ્રમુખ
 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8