અગત્યના સંપર્ક
 
     
 
 
     
મીડીયા -ગાંધીધામ
આજકાલ 229834
કચ્છમિત્ર 222930
કચ્છ ઉદય 235851, 239887
ડેઈલી શીપીંગ ટાઈમ્સ 222665
એકઝીમ ઈન્ડીયા 224379, 234194
ગુજરાત સમાચાર 228222
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડીયા 220212
જનસતા 228793
દિવ્યભાસ્કર 230300
સંદેશ 233211