અગત્યના સંપર્ક
 
     
   
     
સરકારી તથા અર્ધ સરકારી કચેરીઓ, ગાંધીધામ.
કચેરી
સરનામું
ફોન નંબર
તાલુકા પંચાયત ડી.સી.પ ,ગાંધીધામ 295563
ઈફકો એસ્ટેટ ઓફીસ ઈફકો કોલોની,ગાંધીધામ 9879545058
કે.પી.ટી. એસ્ટેટ ઓફીસ ગોપાલપુરી 220643
કે.પી.ટી. વહીવટી કચેરી ટાગોર રોડ,ગાંધીધામ 220642
નેશનલ હાઈવે ઓફીસ નેશનલ હાઈવે,ગાંધીધામ 220808, 222361
એરીયા મેનેજર, વેસ્ટર્ન રેલ્વે રેલ્વે કોલોની,ગાંધીધામ 232578
પોલીસ સ્ટેશન, વેસ્ટર્ન રેલ્વે રેલ્વે સ્ટેશન,ગાંધીધામ 220095
રેલ્વે સ્ટેશન ગાંધીધામ 228049
ગુડસ શેડસ, વેસ્ટર્ન રેલ્વે ગાંધીધામ 220203
આસી.લેબર કમિશ્નર ગાંધીધામ 231311
ડે.કમિશ્નર, કોર્મશીયલ ટેક્ષા એસ.ડી.એકસ.-એસ.,ગાંધીધામ 231525, 228540
ઈન્કમટેક્ષા ઓફીસ સેકટર નં. ૮, ગાંધીધામ 233411, 233825
આસી.સોલ્ટ કમિશ્નર ગાંધીધામ 233670
સ્ટેટ ટ્રેડીંગ કોર્પોરેશન ગાંધીધામ 231329
એફ.સી.આઈ આદિપુર 263865, 263869
પી.એફ. ઈન્સ્પેકટર ગાંધીધામ 232583
આર.ટી.ઓ. ઓફીસ અંજાર-ગળપાદર રોડ, ગાંધીધામ 231131
ગાંધીધામ ડેવલોપમેન્ટ ઓફીસ આદિપુર 260505, 260548
ટ્રેઝરી ઓફીસ ગાંધીધામ 220089
સબ રજીસ્ટ્રાર ગાંધીધામ 233405
ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ગાંધીધામ 220997, 220735
સબ પોસ્ટ માસ્ટર ગાંધીધામ 221570
સબ પોસ્ટ માસ્ટર આદિપુર 260603, 260658
સબ પોસ્ટ માસ્ટર ગોપાલપુરી 234420