પ્રમુખશ્રી તથા ચીફ ઓફીસરશ્રી
 
     
     
 
 
પ્રમુખશ્રી
     
નામ
:
શ્રી કાનજીભાઈ વેલજીભાઈ ભર્યા
રહેઠાણ
:
-
સભ્યશ્રી
:
-
     
     
 
     
     
 
 
ઉપ-પ્રમુખશ્રી
     
નામ
:
શ્રીમતી લીલાબેન કરૂણાકર શેટૃી
રહેઠાણ
:
-
સભ્યશ્રી
:
-
     
     
 
     
     
 
 
ચીફ ઓફીસરશ્રી
     
નામ
:
શ્રી સંદીપસિંહ વી. ઝાલા
રહેઠાણ
:
 
સંપર્ક
:
(૦ર૮૩૬) રર૬પ૭૩