સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
15

શ્રી સુરેશભાઇ વિરજીભાઇ ગરવા

પ્‍લોટ નં.૧૮૭, સેકટર-૭, ગાંધીધામ

9909922940
સભ્‍યશ્રી
16

શ્રી મોહનલાલ ગોવિંદજી ગોરી

મકાન નં.૧પ,૧૬, વોર્ડ-૯/બી, જોરાવરસિંહ ઝાલા, સોસાયટી, ગાંધીધામ

9978515966
સભ્‍યશ્રી
17

શ્રીમતી કાન્‍તાબેન નરેશભાઇ સોલંકી

પ્‍લોટ નં.૪૦/૩, વોર્ડ-૭/બી, ગાંધીધામ

9737725923
સભ્‍યશ્રી
18

શ્રીમતી ઇશિતાબેન ધર્મેન્‍દ્રભાઇ ટીલવાણી

બી-૧૪૦, અપનાનગર, ગાંધીધામ

9408731948
પ્રમુખશ્રી
19

શ્રી તેજશભાઇ પ્રભુભાઇ શેઠ

પ્‍લોટ નં.૩૦૯, વોર્ડ-૧ર/સી, લીલાશાહનગર, ગાંધીધામ

9825241001
સભ્‍યશ્રી
20

શ્રી બળવંતભાઇ છગનલાલ રાજદે

પ્‍લોટ નં.૩૧૦, વોર્ડ-૩/એ, આદિપુર

9825161097
ઉપપ્રમુખશ્રી
21

શ્રીમતી રાધાબેન ધુળાભાઇ બજાણીયા

ખોડીયાર નગર, ગાંધીધામ

9825226858
સભ્‍યશ્રી
 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8