સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
15

શ્રી સુરેશ વીરજીભાઇ ગરવા

ઘર નં.૩૨૯, મહેશ્વરીનગર, ગાંધીધામ
૯૯૦૯૯૨૨૯૪૦
સભ્ય
16

શ્રી વસંદભાઇ કરશનભાઇ ચાંદ્રા

એ-૧૭, અપનાનગર, ગાંધીધામ
૯૮૨૫૨૨૬૯૦૦
સભ્ય
17

શ્રીમતિ કાન્‍તાબેન નરેશભાઇ સોલંકી

પ્‍લોટ નં.૪૦/૩, વોર્ડ-૭/બી, ગાંધીધામ
૯૭૩૭૭૨૫૯૨૩
સભ્ય
18

શ્રીમતિ પ્રિયાબેન નરેશભાઇ ગુરબાની

પ્‍લોટ નં.૩૩૨, લીલાશાહનગર, ગાંધીધામ
૯૯૭૯૬૦૧૧૮૪

ચેરમેન

સોશ્યલ વેલ્ફર કમીટી
19

શ્રી શામજીભાઇ ભુરાભાઇ ભીલ

ઘર નં.૩૧, રેલ્‍વે ઝુંપડા, ભીલવાસ, આદિપુર
૭૫૬૭૩૩૮૩૨૦
સભ્ય
20

શ્રી વિજયભાઇ ચંદુલાલ મહેતા

પ્‍લોટ નં.૧૮૨, વોર્ડ-૧૨/સી, લીલાશાહનગર, ગાંધીધામ
૯૮૨૫૨૨૯૨૯૯

ચેરમેન

ફાયર એન્ડ લાઇટીંગ કમીટી
21

શ્રીમતિ રાધાબેન ધુળાભાઇ નાયક

ખોડીયારનગર, ગાંધીધામ
૯૮૨૫૨૨૬૮૫૮
સભ્ય
 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8