માહિતી અધિકાર અધિનિયમ
 
     
 
જાહેર માહિતી અધિકાર
 
   
૧.
શ્રી સંજયકુમાર રામાનુજ
  જાહેર માહિતી અધિકારી અને ચીફ ઓફિસર
ગાંધીધામ નગરપાલિકા
   
ર.
મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી
  ગાંધીધામ નગરપાલિકા
 
૩.
પ્રથમ અપીલ અધિકારી અને ડીસ્ટ્રીકટ મ્યુનીસીપલ ઓફિસર
  કલેકટર કચેરી,
  ભુજ-કચ્છ
   
૪.
દ્વિતીય અપીલ અધિકારી અને સચિવશ્રી, ગુજરાત માહિતી આયોગ
  ગુજરાત માહિતી આયોગની કચેરી
  અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડા શાસ્ત્ર ભવન,
  પ્રથમ માળ, સેકટર-૧૮,
  ગાંધીનગર