કાર્યરત વિભાગો
 
     
વિભાગની યાદી
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ
ટેક્ષેશન વિભાગ
પી.ડબ્લ્યુ ડી. વિભાગ ગાંધીધામ
રોજમદાર-ગાંધીધામ
રોજમદાર-આદીપુર
એસ.જે.એસ.આર.વાય.
દબાણ વિભાગ
શોપ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ વિભાગ
ફુડ વિભાગ
સ્ટોર વિભાગ
એસ.ડબ્લ્યુ.એમ.વિભાગ
ડ્રેઈનેજ વિભાગ
વ્યવસાય વેરા વિભાગ
જન્મ-મરણ વિભાગ
બાંધકામ વિભાગ
લાઈટ વિભાગ
વાહન વિભાગ
હિસાબી વિભાગ