ચેરમેનશ્રીઓની યાદી
 
     
 
 
 
 
ગાંધીધામ નગરપાલિકાની રચાયેલ કમીટીઓની તથા ચેરમેનશ્રીઓની યાદી
ક્રમ
ચેરમેનશ્રીનું નામ
કમીટીનું નામ
મોબાઈલ નંબર
1
શ્રી વિજયભાઈ મહેતા કારોબારી કમીટી
-
2
શ્રી મનોજભાઈ મુલચંદાણી લો કમીટી
-
3
શ્રીમતી દિવ્યાબેન નાથાણી ગાર્ડન કમીટી
-
4
શ્રીમતી વિમલેશ શર્મા સેનીટેશન કમીટી
-
5
શ્રી પરમાનંદ ક્રિપલાણી ટાઉન પ્લાનીંગ એન્ડ સીટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કમીટી
-
6
શ્રીમતી શોભનાબેન વ્યાસ ફાયર એન્ડ લાઇટીંગ કમીટી
-
7
શ્રી ગેલાભાઈ ભરવાડ પબ્લીક વર્કસ કમીટી
-
8
શ્રી મોમાયાભા ગઢવી વોટર વર્કસ કમીટી
-
9
શ્રીમતી દર્શનાબેન ઝાલા ટેક્ષેશન કમીટી
-
10
શ્રીમતી ઉષાબેન મીઠવાણી લાયબ્રેરી કમીટી
-
11
શ્રી સુરેશભાઈ ગરવા એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ કમીટી
-
12
શ્રીમતી નયનાબેન પટેલ સોશ્યલ વેલ્ફર કમીટી
-