સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
22

શ્રીમતિ સુમન મિતલેશ શ્રીવાસ્‍તવ

ડો.આંબેડકરનગર, કાર્ગો ઝુંપડા, ગાંધીધામ
૮૨૬૯૦૧૩૭૦૬
સભ્ય
23

શ્રી જખુભાઇ પરબતભાઇ મહેશ્વરી

પ્‍લોટ નં.૧૩૧/૪, વોર્ડ નં.-૪/એ, આદિપુર
૯૮૨૫૦૯૨૯૩૪

ચેરમેન

લો કમીટી
24

શ્રી પુનિતકુમાર હરિશચંદ્ર દુધરેજિયા

પ્‍લોટ નં.૩૮૦, ડીસી-પ, આદિપુર
૯૪૨૬૪૪૩૬૪૩

ચેરમેન

પબ્લીક વર્કસ કમીટી
25

શ્રીમતિ દર્શનાબેન જીતેન્‍દ્ર ઝાલા

પ્‍લોટ નં.૪૬, સેકટર-૩, ગાંધીધામ
૯૭૨૫૦૪૩૨૧૪
સભ્ય
26

શ્રીમતિ પુનમબેન કમલેશભાઇ પરિયાણી

બી.બી.ઝેડ.-એન.-૯, ગાંધીધામ
૮૭૫૮૯૭૮૭૪૦

ચેરમેન

ટાઉન પ્લાનીંગ એન્ડ સીટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કમીટી
27

શ્રી કાનજીભાઇ વેલજીભાઇ ભર્યા

પ્‍લોટ નં.૨૫૮, વોર્ડ-૭/ડી, ગાંધીધામ
૯૯૭૯૦૨૧૩૧૪
ઉપપ્રમુખ
28

શ્રી ચંદનમલ હસ્‍તીમલ જૈન

પ્‍લોટ નં.૧૧૭, સેકટર-૧/એ, ગાંધીધામ
૯૮૨૫૬૧૦૬૧૮
શાસકપક્ષ ના નેતા
 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8