સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
22

શ્રીમતી સીતાબેન ક્રિષ્‍ના રાવ

મકાન નં.૧૦૭, રોટરીનગર, સેકટર-૬, ગાંધીધામ

9537204400
સભ્‍યશ્રી
23

શ્રી ગોવિંદભાઇ મેઘજીભાઇ નિંજાર

પ્‍લોટ નં.૯૬, સેકટર-૭, ગાંધીધામ

9979337143
સભ્‍યશ્રી
24

શ્રી ચમનભાઇ લાલજીભાઇ મકવાણા

પ્‍લોટ નં.૭૯૮, સફાઇ કામદાર સોસાયટી, વોર્ડ-૧૧/બી, ભારતનગર, ગાંધીધામ

9924694365
સભ્‍યશ્રી
25

શ્રીમતી દિપીકાબેન મિતુલભાઇ નાયક

પ્‍લોટ નં.૧પ૯, વોર્ડ-૧ર/બી, ગાંધીધામ

9429170710
સભ્‍યશ્રી
26

શ્રીમતી સરીતાબેન સુરેશકુમાર ભઠર

ડી.બી.ઝેડ.-સાઉથ-૧૭૯, ગાંધીધામ

9409087153
સભ્‍યશ્રી
27

શ્રી રામભાઇ હીરાલાલ માતંગ

એસ.આર.સી. પ્‍લોટ નં..૪૯૧, ૪૯ર, વોર્ડ-૧/એ, આદિપુર

9825411501

ચેરમેનશ્રી

લો સમિતી
28

શ્રી કમલેશભાઇ નારાયણભાઇ પરયાણી

બી.બી.ઝેડ.-એન.-૯, ગાધીધામ

8758978740

સભ્‍યશ્રી

 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8