જોવાલાયક સ્થળો
 
     
     
 
     આ શહેરની નજીક આવેલ કંડલા બંદર તેમજ આદિપુર શહેર મધ્યે ગાંધી સમાધી આવેલ છે.