સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
43

શ્રી અજીતકુમાર પારુમલ રામવાણી

પ્‍લોટ નં.૨૦૩, સેકટર-૪, ગાંધીધામ
૧૧
૯૮૨૫૨૨૭૦૧૪
સભ્ય
44

શ્રી દિપકભાઇ હિરાલાલ પારખ

પ્‍લોટ નં.૧૭૫, સેકટર-૪, ગાંધીધામ
૧૧
૯૯૭૮૫૫૫૦૦૦
સભ્ય
45

શ્રીમતિ નીશાબેન ચેતનભાઇ રાઠોડ

પ્‍લોટ નં.૫૧૩, સેકટર-પ, સથવારા કોલોની, ગાંધીધામ
૧૨
૯૬૮૭૬૨૮૩૧૧
સભ્ય
46

શ્રીમતિ કોકીલાબેન કિશોરભાઇ ધેડા

પ્‍લોટ નં.ઇ-૨૮૮, એન.યુ.-૪, સપનાનગર, ગાંધીધામ
૧૨
૯૪૨૬૫૨૮૯૭૮

સભ્ય

47

શ્રી ગોવિંદભાઇ મેઘજીભાઇ નિંઝાર

પ્‍લોટ નં.૬૭૬, સેકટર-પ, ગાંધીધામ
૧૨
૯૯૭૯૩૩૭૧૪૩
સભ્ય
48

શ્રીમતિ નયનાબેન શાંતીલાલ પટેલ

પ્‍લોટ નં.૫૮, જી-૧૧, અશ્વમેઘ એપાર્ટમેન્‍ટ, સેકટર-૭, ગાંધીધામ
૧૨
૯૩૫૯૯૭૭૭૧૧
સભ્ય
49

શ્રીમતિ જયશ્રીબેન અજીતભાઇ ચાવડા

પુનમ સોસાયટી, સેકટર-૭, ગાંધીધામ
૧૩
૯૪૨૬૭૮૯૮૦૮
સભ્ય
 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8