સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
 
43

શ્રી અજયકુમાર શ્રીદેવસિંગ સિંઘ

બી-૬૧૧, એન.યુ.-૪, સપનાનગર, ગાંધીધામ

૧૧
9925237848

ચેરમેનશ્રી ટાઉન પ્‍લાનીંગ સીમતી

 
44

શ્રી સંજયભાઇ ગ્‍યાનચંદ્ર ગર્ગ

એ-૪૮, એન.યુ.-૩, અપનાનગર, ગાંધીધામ

૧૧
9825225889

ચેરમેનશ્રી વોટર વર્કસ સમિતી

 
45

શ્રીમતી હીનાબેન રોહીતભાઇ સથવારા

પ્‍લોટ નં.૪૪૬, સેકટર-પ, ગાંધીધામ

૧૨
9825275534

સભ્‍યશ્રી

 
46

શ્રીમતી મનીષાબેન પરેશકુમાર પટેલ

૬૧, ટી.આર.એચ. સાધુવાસ્‍વાણી નગર, વોર્ડ-૪/બી, આદિપુર

૧૨
9428683600

ચેરમેનશ્રી

લાયબ્રેરી સમિતી
 
47

શ્રી અમીતભાઇ અજીતભાઇ ચાવડા

મકાન નં.૪૭૭/બી, નજજીવન સોસાયટી, સેકટર-૭, ગાંધીધામ

૧૨
9913110909

સભ્‍યશ્રી

 
48

શ્રી સમીપભાઇ હિંમતભાઇ જોશી

ઘર નં.એલ-પ૦, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, સેકટર-પ, ગાંધીધામ

૧૨
9727715900

સભ્‍યશ્રી

 
48

શ્રીમતી મનીષાબેન રમેશભાઇ ધુઆ

મકાન નં.૪ર૬, સેકટર-૬, ગણેશનગર, ગાંધીધામ

૧૩
9909669910

સભ્‍યશ્રી

 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8