સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
29

શ્રીમતિ માલતીબેન કિશોરભાઇ મહેશ્વરી

પ્‍લોટ નં.૩૩૬, મહેશ્વરીનગર, ગાંધીધામ
૯૯૭૯૭૪૪૧૪૨
સભ્ય
30

શ્રીમતિ માયાબેન રમેશભાઇ સથવારા

નવી સુંદરપુરી, સથવારા વાસ, ગાંધીધામ
૯૭૨૬૭૫૭૪૫૧
સભ્ય
31

શ્રી ગેલાભાઇ નથુભાઇ ભરવાડ

ભરવાડવાસ, નવી સુંદરપુરી, ગાંધીધામ
૯૮૨૫૩૫૩૩૬૬
સભ્ય
32

શ્રી હરીભા વિશ્રામભા ગઢવી

પ્‍લોટ નં.૭૦, વોર્ડ-૪/બી, આદિપુર
૯૯૦૯૯૪૩૮૨૧

ચેરમેન

વોટર વર્કસ કમીટી
33

શ્રીમતિ અમરબેન મનુભાઇ વણકર

નવી સુંદરપુરી, તલાવડી વિસ્‍તાર, ગાંધીધામ
૯૮૨૫૨૮૬૨૧૬
સભ્ય
34

શ્રીમતિ શોભનાબેન હરિનભાઇ વ્‍યાસ

પ્‍લોટ નં.૫૪, વોર્ડ-૧૦/એએ, ગાંધીધામ
૯૪૨૬૯૯૭૯૧૭
સભ્ય
35

શ્રી ખીમજીભાઇ તેજાભાઇ રોલા

જુની સુંદરપુરી, ગાંધીધામ
૯૮૨૫૪૫૨૩૨૬
સભ્ય
 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8