સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
 
29

શ્રીમતી પૂર્વિબેન ધર્મેન્‍દ્રભાઇ મેઘાણી

૧ર૩, મહેશ્વરીનગર, ગાંધીધામ

9925475962

સભ્‍યશ્રી

 
30

શ્રીમતી જયોત્‍સનાબેન રમેશભાઇ પ્રજાપતિ

નવી સુંદરપુરી, આહીરવાસ, ગાંધીધામ

9724147080

સભ્‍યશ્રી

 
31

શ્રી ઘેલાભાઇ નથુભાઇ ભરવાડ

ભરવાડ વાસ, નવી સુંદરપુરી, ગાંધીધામ

9825353366

ચેરમેનશ્રી

સોશ્‍યલ વેલ્‍ફેર સમિતી
 
32

શ્રી જગદીશભાઇ નારાણભાઇ ગઢવી

નવી સુંદરપુરી, ઇમામ ચોકની બાજુમાં, ગાંધીધામ

9925350255

સભ્‍યશ્રી

 
33

શ્રીમતી નેતલબેન ગોકુળભાઇ માજીરાણા

મણકાવાસ, નવી સુંદરપુરી, ગાંધીધામ

9925751339

સભ્‍યશ્રી

 
34

શ્રીમતી અમરબેન મનુભાઇ વણકર

નવી સુંદરપુરી, તલાવડી વિસ્‍તાર, ગાંધીધામ

9825286216

સભ્‍યશ્રી

 
35

શ્રી ખીમજીભાઇ તેજાભાઇ રોલા

જુની સુંદરપુરી, ખેતરપાળ ચોક, ગાંધીધામ

9825452326

સભ્‍યશ્રી

 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8