અગત્યના સંપર્ક
 
     
 
 
     
ગાંધીધામ-આદિપુર શહેરમાં આવેલ હોસ્‍િપટલ
1
હરી ઓમ ટ્રસ્ટ આદિપુર 260833, 260836
2
શીવાનંદ હોસ્‍િપટલ આદિપુર 260577, 263245
3
તોલાણી આઈ હોસ્‍િપટલ આદિપુર 260284, 260497
4
સેન્ટ જોસેફ ટ્રસ્ટ હોસ્‍િપટલ ગાંધીધામ 230160
5
રેડ ક્રોસ સોસાયટી ગાંધીધામ 230160
6
સરકારી હોસ્‍િપટલ આદિપુર 261626
7
કે.પી.ટી. હોસ્‍િપટલ ગોપાલપુરી 220497
8
રેલ્વે હોસ્‍િપટલ ગાંધીધામ 231874
9
જૈન સેવા સમિતિ ડીસ્પેનશરી ગાંધીધામ 226672
10
ઈફકો ડીસ્પેનશરી ગાંધીધામ 220164
11
રાજાભાઈ પટેલ બ્લડ બેન્ક
આઈ.એમ.એ.ગાંધીધામ ટ્રસ્ટ
ગાંધીધામ 257333, 257366