સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
50

શ્રીમતિ સીતા પુરીતા ક્રિષ્‍નારાવ

ગણેશનગર, સેકટર-૧૪, ગાંધીધામ
૧૩
 
ચેરમેન ગાર્ડન કમીટી
51

શ્રી મનોજભાઇ બચુભાઇ ચાવડા

૪૯/૫૨૦, જી.એચ.બી. કોલોની, કે.એસ.ઇ.ઝેડ., ગાંધીધામ
૧૩
૯૪૨૮૨૩૯૧૬૨
સભ્ય
52

શ્રી પ્રવિણભાઇ કરમશીભાઇ મહેશ્વરી

પ્‍લોટ નં.૩૦૫, સેકટર-૬, ગણેશનગર, ગાંધીધામ
૧૩
૯૯૦૯૭૨૧૫૬૮
સભ્ય
 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8