સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
 
50

શ્રીમતી જયશ્રીબેન અજીતભાઇ ચાવડા

મકાન નં.૪૭૭/બી, નજજીવન સોસાયટી, સેકટર-૭, ગાંધીધામ

૧૩
9727640014

સભ્‍યશ્રી

 
51

શ્રી પ્રવિણભાઇ કરમશીભાઇ મહેશ્વરી

ઘર નં.૧૬૪, સેકટર-૬, ગાંધીધામ

૧૩
9909721568

દંડક

 
51

શ્રી મનોજભાઇ બચુભાઇ ચાવડા

બ્‍લોક નં.૪૯, મકાન નં.પર૦, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, કે.એફ.ટી.ઝેડ. ગાંધીધામ

૧૩
9428239162

સભ્‍યશ્રી

 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8