અગત્યના સંપર્ક
 
     
 
 
     
ફાયરબ્રિગેડ
સેફટી ઓફીસર,કે.પી.ટી. કંડલા 270176
ફાયર સ્ટેશન કે.પી.ટી. જુના કંડલા 270178
ફાયર સ્ટેશન કે.એસ.ઈ.ઝેડ કંડલા 252232
વેલ્સપન ગાંધીધામ 963890001
ગાંધીધામ નગરપાલિકા નગરપાલિકાની મુખ્ય કચેરી 231610