મુખ્ય અધિકારીશ્રીઓની યાદી
 
     
   
     
 
મુખ્ય અધિકારીશ્રીઓની યાદી
ક્રમ
નામ
ફરજનો સમય ગાળો
1
શ્રીમતી સુશીલાબેન એમ. વઝીરાણી ર૦/૦૧/૧૯૭પ થી ૩૧/૦પ/૧૯૯૪
2
શ્રી જે.એસ. શાહ ર૪/૦૬/૧૯૯૪ થી ર૮/૧૦/૧૯૯૪
3
શ્રી વી.આર. પરીખ ર૯/૧૦/૧૯૯૪ થી ૦૬/૧૧/૧૯૯૪
4
શ્રી રમેશ જી. ચંદનાની ૦૭/૧૧/૧૯૯૪ થી ૦૮/૧૧/૧૯૯૪
5
શ્રી જે.એસ.શાહ ૦૯/૧૧/૧૯૯૪ થી ૧૩/૧૧/૧૯૯૪
6
શ્રી રમેશ જી. ચંદનાની ૧૪/૧૧/૧૯૯૪ થી ર૩/૦૩/૧૯૯પ
7
શ્રી જે.એસ.શાહ ર૪/૦૩/૧૯૯પ થી રપ/૦૩/૧૯૯૬
8
શ્રી એમ.પી. બુધ્ધભટ્ટી ર૬/૦૩/૧૯૯૬ થી ૧૯/૦૮/૧૯૯૬
9
શ્રી વી.આર. પરીખ ર૦/૦૮/૧૯૯૬ થી ૦પ/૧૧/૧૯૯૭
10
શ્રી આર.પી. ત્રિપાઠી ૦૬/૧૧/૧૯૯૭ થી ૦૬/૦૧/૧૯૯૮
11
શ્રી વી.આર. પરીખ ૦૭/૦૧/૧૯૯૮ થી મે-૧૯૯૮
12
શ્રી બીપીન એચ. તલાટી મે-૧૯૯૮ થી ૦૭/૦૯/૧૯૯૮
13
શ્રી એમ.એન.મકવાણા ૦૮/૦૯/૧૯૯૮ થી રપ/૧૦/૧૯૯૮
14
શ્રી એસ.કે. રાઠોડ ૩૦/૧૦/૧૯૯૮ થી ૦૮/૦ર/ર૦૦૦
15
શ્રી વાય.કે. દેશાઇ ૦૯/૦ર/ર૦૦૦ થી ૦૮/૦૩/ર૦૦૦