સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
8

શ્રી દિનેશભાઇ ગોવિંદરામ લાલવાણી

મકાન નં.૩ર૭, દુબઇ ટેક્ષટાઇલ્‍સ નગર, વોર્ડ-૬/બી, આદિપુર

9979125553
સભ્‍યશ્રી
9

શ્રીમતી નયનાબેન દેવજીભાઇ હિંગણા

પ્‍લોટ નં.૭, વોર્ડ-૯/એઇ, ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકર એમેઝોન પાર્કની બાજુમાં, ગાંધીધામ

9825228924
સભ્‍યશ્રી
10

શ્રીમતી ગોમતીબેન વીરજીભાઇ પ્રજાપતિ

પ્‍લોટ નં.૧૪, વોર્ડ-૯/બી, જોરાવરસિંહ ઝાલા સોસાયટી, ગાંધીધામ

9825228954

સભ્‍યશ્રી

11

શ્રી કમલભાઇ બનવારીલાલ શર્મા

પ્‍લોટ નં.૧૧૭, વોર્ડ-૧૧/એ, શકિત વિજય સોસાયટી, ગાંધીધામ

9925195362

ચેરમેનશ્રી

સેનીટેશન સમિતી
12

શ્રી ભરતકુમાર ચમનલાલ ઠકકર

પ્‍લોટ નં.ર૯/બી, વોર્ડ-૮/એ, ગાંધીધામ

8160843391

સભ્‍યશ્રી

13

શ્રીમતી દિવ્‍યાબેન જિતેન્‍દ્રભાઇ નાથાણી

પ્‍લોટ નં.૧૮૭, વોર્ડ-૧૧/બી, આશાપુરા સોસાયટી, ભારતનગર, ગાંધીધામ

9909150565

ચેરમેનશ્રી

ગાર્ડન સમિતી
14

શ્રીમતી હસ્‍તાબેન શૈલેષભાઇ સથવારા

૧૦/એ, ગુરુકુળ, પ્‍લોટ નં.ર૪૭, એફ.એફ.-૩, ગાંધીધામ

9426227361

સભ્‍યશ્રી

 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8