સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
8

શ્રી મોમાયાભાઇ પરબતભાઇ ગઢવી

એસ.જી.એકસ.-૧૫, જનતા હાઉસ, આદિપુર
૯૮૨૫૩૬૮૧૭૭

ચેરમેન

ટેક્ષેશન કમીટી
9

શ્રીમતિ ગોમતિબેન વીરજીભાઇ પ્રજાપતિ

પ્‍લોટ નં.૧૪, વોર્ડ-૯/બી, ગાંધીધામ
૯૮૨૫૨૨૮૯૫૪
સભ્ય
10

શ્રીમતિ ગૌરીબેન રતિલાલ પરમાર
પ્‍લોટ નં.૩૨૫, વોર્ડ-૯/બી, ગાંધીધામ

૯૯૨૫૬૩૨૯૪૭

ચેરમેન

લાયબ્રેરી કમીટી
11

શ્રી રાજેશભાઇ લાખાભાઇ ભરાડીયા

૬૩૯, જગજીવનનગર, ગાંધીધામ
૯૮૨૫૫૬૩૪૮૮

ચેરમેન

સેનીટેશન કમીટી
12

શ્રી ધનસુખભાઇ સ્‍વરુપચંદ ઠકકર

પ્‍લોટ નં.૧૦૬/બી, વોર્ડ-૧૧/એ, ગાંધીધામ
૯૮૨૫૨૨૪૬૭૨
સભ્ય
13

શ્રીમતિ દિવ્‍યાબેન જીતેન્‍દ્રભાઇ નાથાણી

પ્‍લોટ નં.૧૮૨, આશાપુરા સોસાયટી, ગાંધીધામ
૮૮૬૬૧૯૫૧૬૬
ચેરમેન એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ કમીટી
14

શ્રીમતિ લીલાબેન કરુણાશંકર શેટ્ટી

બી-૧૨૮, અપનાનગર, ગાંધીધામ
૯૮૨૫૨૨૩૮૬૦
સભ્ય
 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8