અગત્યના સંપર્ક
 
     
 
1 2 3
 
     
- : ડ્રેનેજ : -
ડ્રેનેજ(ગટર) સબંધી ફરીયાદના નિકાલ માટે નીંચેના ફોન નંબર પર સંપર્ક કરવો.
વિસ્તાર
મોબાઈલ નંબર
ગાંધીધામ સમગ્ર શહેરી વિસ્તાર
૮પ૧૧૧૮૪૬૩૯
ગાંધીધામ સમગ્ર સેકટર વિસ્તાર
૮ર૩૮૦૯૬૭૮ર
ગાંધીધામ સમગ્ર સેકટર વિસ્તાર
૮પ૧૧૧૮૪૬૪૦
લીલાશાહ, અપનાનગર, શકિતનગર, સેકટર-૧/એ, સુંદરપુરી, સેકટર-૧૦/એ, ૧૦/એએ, ૧૦/બીસી, ૭/એ-બી-સી, વિસ્તાર
૮પ૧૧૧૮૪૬૪૧
ભારતનગર, ૯/એફ, ૮/એ, ૬-ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, મહેશ્વરીનગર વિસ્તાર
૮ર૩૮૦૯ર૭૯૮
જગજીવનનગર, ભટનગર, સપનાનગર વિસ્તાર
૮પ૧૧૧૮૪૬૪૩
આદિપુર સમગ્ર શહેરી વિસ્તાર
૮પ૧૧૧૮૪૬૩૮
એસ.ડી.બી. બંગલા, ૪/બી, ૩/બી, પ/એ, પ/બી વિસ્તાર, પ/એ, ૬/બી, ટી.એચ.એકસ, સીન્ધુ વર્ષા વિસ્તાર
૮પ૧૧૧૮૪૬૩૭
 
- : ઘન કચરા નિકાલ : -
વિસ્તાર
મોબાઈલ નંબર
સમગ્ર ગાંધીધામ /આદિપુર વિસ્તારમાં ધન કચરાના ડોર ટુ ડોર કલેકશન માટે હેલ્પલાઈન નંબર
૯૯૭૯૭૮૬પ૪પ