અગત્યના સંપર્ક
 
     
 
1 2 3
 
     
ટેલીફોન દવારા ફરીયાદ નોંધણી નં.:- ૦ર૮૩૬-ર૩૧૬૧૦
પાણી વિતરણ અંગેની માહિતી મેળવવા નીંચેના ફોન નંબર નો સંપર્ક કરવો
સ્‍થળ / વિસ્‍તાર
મોબાઇલ નંબર
ડી.સી.-૬ જગજીવન ટાંકી પાણીના ટેન્કર માટે
૮પ૧૧૧૮૪૬ર૧
ડી.સી.-૬ જગજીવન ટાંકી
સપનાનગર, જગજીવન સોસાયટી, સેકટર-૭, પુનમ સોસાયટી, ભટ નગર, જુની સુંદરપુરી
૮ર૩૮૦ર૧૬પ૪
સેકટર-૪ પાણીનો ટાંકી
સેકટર-૧,ર,૩,૪,પ ગણેશનગર, રોટરીનગર
૮પ૧૧૧૮૪૬૧૯
ડી.સી.-પ ટાંકી ડીસી-પ, ભાગ-૧, ર, ૩
૮પ૧૧૧૮૪૬ર૩
સુંદરપુરી ટાંકી
ગાંધીધામ શહેરી વિસ્તાર, સાઉથ, નોર્થ, ૪૦૦ કવાર્ટર, શકિતનગર, લીલાશાહ, અપનાનગર, જનતાકોલોની, હાઈવે રોડ, સુંદરપુરી ટાંકાની સામે, ભારતનગર
૮પ૧૧૧૮૪૬રર
૯/બી ટાંકી
૯/બી જનતા કોલોની, મહેશ્વરીનગર, ૧૦/એ, ૧૦/બીસી, ૧૦/એએ, સુંદરપુરી આયરવાસ, ભરવાડવાસ, ૯/બીડી
૮ર૩૮૦ર૧પ૯પ
૬-ઈન્ડસ્ટ્રી ટાંકી
૯/એફ, ૯/એજી, ૮/એ, સુભાષનગર
૮ર૩૮૦ર૧૬૧૪
ર/બી પાણી ટાંકી
આદિપુર ખાતે ૧ર-વાળી, ૬-વાળી, ૧૭-વાળી, રપ-વાળી, ડીએઝેડ, ટી.બી.એકસ, જુની અને નવી ૧પ-વાળી, એસ.ડી.બી. બંગલા, રર-વાળી, ૯-વાળી, ૭-વાળી, ર/બી, ૩/એ, ૧/એ, ૪-વાળી, પ-વાળી વિસ્તાર
૮પ૧૧૧૮૪૬૧૮
૪/બી ટાંકી
૪/બી, ૩/બી, પ/એ, પ/બી વિસ્તાર
૮પ૧૧૧૮૪૬૧૪
રામબાગ ટાંકી
૬/એ, ૬/બી વિસ્તાર આદિપુર
૮પ૧૧૧૮૪૬ર૦