અગત્યના સંપર્ક
 
     
 
1 2 3
 
     
- : લાઈટ : -
લાઈટ અંગેની ફરીયાદના નિકાલ માટે નીંચેના ફોન નંબર પર સંપર્ક કરવો.
વિસ્તાર
મોબાઈલ નંબર
ગાંધીધામ શહેરનો સમગ્ર સેકટર વિસ્તાર
૯૪૦૮ર૪૭૬૧ર
ગાંધીધામ શહેરી વિસ્તાર
૮પ૧૧૧૮૪૬૪૯
ભારતનગર, ૯/એ, ૯/એઈ, ૯/એએફ, સુંદરપુરી, મહેશ્વરીનગર વિગેરે વિસ્તાર
૮પ૧૧૧૮૪૬૪૭
આદિપુર શહેરનો સમગ્ર વોર્ડ વિસ્તાર
૮પ૧૧૧૮૪૬૪૮
આદિપુર સમગ્ર શહેરી વિસ્તાર
૮ર૩૮૦૦૭૮૦૮
 
નોધાવેલ ફરીયાદનો યોગ્ય નિકાલ ન થાય તો તેમના ઉપરી કર્મચારીશ્રીઓના નીચે જણાવેલ નંબર પર સંપર્ક કરવો.
ક્રમ
વિભાગ
ગાંધીધામ ઉપરી કર્મચારીના નંબર
આદિપુર ઉપરી કર્મચારીના નંબર
પાણી અંગેની ફરીયાદો
૮પ૧૧૧ ૮૪૬૧૬
૮પ૧૧૧ ૮૪૬પ૧
ડ્રેનેજ(ગટર) અંગેની ફરીયાદો
૮પ૧૧૧ ૮૪૬૩૬
૮પ૧૧૧ ૮૪૬રપ
સફાઈ અંગેની ફરીયાદો
૮ર૩૮૦ ૩૮૧ર૧
૮ર૩૮૦ ૩૮૧ર૧
લાઈટ અંગેની ફરીયાદો
૮પ૧૧૧ ૮૪૬૪૬
૮પ૧૧૧ ૮૪૬૪૮