અગત્યના સંપર્ક
 
     
 
1 2 3
 
શાળાઓની યાદી
ક્રમ
નામ
ફોન નંબર
41
પી.એન.અમરશી હાઇસ્કુલ 223319
42
આર.પી.પટેલ ગુજરાત વિધાલય, આદિપુર 261312
43
સાધુ હીરાનંદ નવલરામ અકાડમી 262093
44
સાધુ વાસવાણી ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ 223037
45
સેન્ટમેરી સ્કુલ 270454
46
સરસ્વતી વિધા મંદીર, ગાંધીધામ 230642
47
સરસ્વતી વિધા મંદીર, આદિપુર 263835
48
સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ હાઇસ્કુલ 220242
49
શાંતિકુંજ સેકન્ડરી સ્કુલ, આદિપુર 260182
50
સેન્ટ ઝેવિયર્સસ્કુલ, આદિપુર 260265
51
સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ, ગાંધીધામ 228098
52
ગેલેકસી પ્રાયમરી સ્કુલ 233633
53
તોલાણી આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, આદીપુર 260698
54
તોલાણી કોર્મસ કોલેજ, આદિપુર 260623
55
તોલાણી ઇન્શ્યુ. ફાર્મસી કોલેજ, આદિપુર 260443
56
તોલાણી ઇન્શ્યુ. ઓફ મેનેજમેન્ટ કોલેજ, આદિપુર 261466
57
તોલાણી પોલીટેકનીક 260249
58
વી.ડી.ઠકકર બીએડ કોલેજ, ભારતનગર 235034
59
જે.સી.ઠકકર પીટીસી કોલેજ, ભારતનગર 230642
1 2 3