અગત્યના સંપર્ક
 
     
 
1 2 3
 
શાળાઓની યાદી
ક્રમ
નામ
ફોન નંબર
21
ગ્રીનહીલ એકાડમી 252780
22
ગુરુનાનક પબ્લીક સ્કુલ- અંગ્રેજી 238421
23
એચ.કે.વી. પ્રાયમરી સ્કુલ 220705
24
એચ.કે.વી. પ્રાયમરી સ્કુલ 260172
25
જે.એચ.શુકલા હાઇસ્કુલ 220608
26
કેરાલી સ્કુલ, અંગ્રેજી 221050
27
કન્યા મહાવિધાલય, આદિપુર 260612
28
કન્યા પ્રાયમરી સ્કુલ, આદિપુર 261659
29
કૈન્દ્રીય વિધાલય, ઇફકો 221288
30
કચ્છ મચ્છુઇઆ આયર સમાજ કન્યા વિધાલય 262130
31
લીમ્સ અકાડમી - અંગ્રેજી 228972
32
એમ.પી. પટેલ કન્યા વિધાલય 220705
33
મૈત્રીકુમાર પ્રાયમરી સ્કુલ, હિન્દી- આદિપુર 263759
34
મૈત્રી મહા વિધાલય, આદિપુર 260445
35
માતાલક્ષ્‍મી રોટરી ઇન્શ્ટયુટ ઓફ હીયરીંગ હેન્ડીકેટ 260418
36
માતૃછાયા પ્રાયમરી સ્કુલ, આદિપુર 264194
37
મોર્ડન પ્રાયમરી સ્કુલ, આદિપુર 265211
38
મોર્ડન સ્કુલ, ગાંધીધામ 220284
39
માઉન્ટકારમેલ હાઇસ્કુલ 234262
40
ઓમવિધા મંદીર, ઇફકો 221104
1 2 3