અગત્યના સંપર્ક
 
     
   
     
સરકારી તથા અર્ધ સરકારી કચેરીઓ, ગાંધીધામ.
કચેરી
સરનામું
ફોન નંબર
જોઈન્ટ ડેવલોપમેન્ટ કમિશ્નર કે.એસ.ઈ.ઝેડ, ગાંધીધામ 253300, 252194
ડે. ઈન્જીનીયર, પીજીવીસીએલ. ગાંધીધામ 222809
ડે. ઈન્જીનીયર, પીજીવીસીએલ. આદિપુર 260123
એ ડીવીઝન, પોલીસ સ્ટેશન ૧ર/સી, ગાંધીધામ 232500, 100
બી ડીવીઝન, પોલીસ સ્ટેશન સેકટર નં. ૧,ગાંધીધામ 233752
સુપ્રિ. ઓફ પોલીસ, પૂર્વ કચ્છ સેકટર નં. ૧, ગાંધીધામ
227934, 227936
પોલીસ સ્ટેશન આદિપુર 260615
મામલતદાર કચેરી ગાંધીધામ 250270
સુપ્રિ. સેન્ટ્રલ એકસાઈઝ ગાંધીધામ 230513
સુપ્રિ. સર્વિસ ટેક્ષ રેન્જ ગાંધીધામ 231955
એરીયા મેનેજર ,ટેલીકોમ ગાંધીધામ 238000
એસ.ડી.ઓ. ફોન્સ, ગાંધીધામ 232453
એસ.ડી.ઓ. ફોન્સ, આદિપુર 264700
ડે.ઈન્જીનીયર, ગુ.પા.પુરવઠા બોર્ડ ગાંધીધામ 238416
ડે.ઈન્જીનીયર, ગુ.પા.પુરવઠા બોર્ડ આદિપુર 260625