મુખ્ય અધિકારીશ્રીઓની યાદી
 
     
   
     
 
મુખ્ય અધિકારીશ્રીઓની યાદી
ક્રમ
નામ
ફરજનો સમય ગાળો
16
શ્રી વી.આર. પરીખ ૦૯/૦૩/ર૦૦૦ થી ૧૪/૦ર/ર૦૦૧
17
શ્રી એસ.એમ.ઝીબા ૧પ/૦ર/ર૦૦૧ થી રર/૦૩/ર૦૦૪
18
શ્રી એચ.એમ. રાઠવા ર૩/૦૩/ર૦૦૪ થી ર૯/૦૭/ર૦૦૪
19
શ્રી જે.જે. રામાનુજ ૩૦/૦૭/ર૦૦૪ થી ૧પ/૦૮/ર૦૦૪
20
શ્રી બીપીન એચ. તલાટી ૧૬/૦૮/ર૦૦૪ થી ૦૭/૧૦/ર૦૦૬
21
શ્રી એલ.જે.પુજારા ૧ર/૧૦/ર૦૦૬ થી ર૧/૦ર/ર૦૦૭
22
શ્રી કે.એલ. પરમાર રર/૦ર/ર૦૦૭ થી ૧૩/૧૧/ર૦૦૮
23
શ્રી નવલદાન ગઢવી ૧૪/૧૧/ર૦૦૮ થી ૧૭/૧૧/ર૦૦૮
24
શ્રી તિલક એન. શાસ્ત્રી ૧૮/૧૧/ર૦૦૮ થી ૩/૧ર/ર૦૦૯
25
શ્રી જી.કે. ચાંડપ્પા ૦૪/૧ર/ર૦૦૯ થી ૧૮/૦ર/ર૦૧૧
26
શ્રી વી.જે.રાજપુત ર૧/૦ર/ર૦૧૧ થી ૧૬/૦૩/ર૦૧૧
27
શ્રી વી.જે.પ્રજાપતી ૧૭/૦૩/ર૦૧૧ થી ૧૪/૦૪/ર૦૧૧
28
શ્રી નવલદાન એસ.ગઢવી ૧પ/૦૪/ર૦૧૧ થી ર૦/૦૪/ર૦૧૧
29
શ્રી એ.કે. ગઢવી ર૧/૦૪/ર૦૧૧ થી ૦પ/૦૬/ર૦૧૧
30
શ્રી અમીત કે. પંડયા ૦૬/૦૩/ર૦૧૧ થી ૩૦/૦૬/ર૦૧ર
31
શ્રી જીગર જે. પટેલ ૦૧/૦૭/ર૦૧ર થી ૧૬/૦૭/ર૦૧૬
32
શ્રી નીતિન બોડાત ૧૬/૦૭/ર૦૧૬ થી૨૮/૧૨/૨૦૧૯
33
શ્રી સંદિપસિંહજી વિ. ઝાલા ૨૯/૦૧/૨૦૧૯ થી ૧૪/૦૬/૨૦૨૦
34
શ્રી દર્શનસિંહ કે. ચાવડા  ૧૫/૦૬/૨૦૨૦ થી