વેબસાઇટમાં ટેકનીકલ અપડેશન કરવાનું હોવાથી થોડા સમય માટે ઓનલાઈન પેમેન્ટની સુવિધા સ્થગિત કરેલ છે.
વધુ માહિતી માટે નગરપાલિકાનો સંપર્ક કરવો.