પ્રમુખશ્રીની યાદી
 
     
 
 
   
નગરપાલિકાના પ્રમુખ તથા વહીવટદારની વિગતો
ક્રમ
પ્રમુખશ્રીનું નામ
હોદ્દો
હોદ્દાનો સમય ગાળો
21
શ્રી ચુહડમલ મેવારામ પ્રમુખ રર/૦૯/૧૯૮૧ થી ૦૪/૧૦/૧૯૮૩
22
પ્રો. નંદ ટી. હિંગોરાણી પ્રમુખ ૦પ/૧૦/૧૯૮૩ થી ૦પ/૧૧/૧૯૮૪
23
શ્રી આલારામ કે. અબચુંગ પ્રમુખ ૦૬/૧૧/૧૯૮૪ થી ૧ર/૧૧/૧૯૮૪
24
શ્રી ધીરજ એસ.શાહ પ્રમુખ ૧ર/૧૧/૧૯૮૪ થી ૦પ/૧૦/૧૯૮૮
25
શ્રી એ.જી. પઠાણ વહીવટદાર ૦પ/૧૦/૧૯૮૮ થી ૦૧/૧૧/૧૯૮૮
26
શ્રી ધીરજ એસ. શાહ પ્રમુખ ૦૧/૧૧/૧૯૮૮ થી ૩૦/૧૦/૧૯૯૩
27
શ્રી જે.એચ.ગઢીયા વહીવટદાર ૦૧/૧૧/૧૯૯૩ થી ૦૮/૦૬/૧૯૯૪
28
શ્રી બી.કે.ઠકકર વહીવટદાર ૦૯/૦૬/૧૯૯૪ થી ૧૩/૦૧/૧૯૯પ
29
શ્રી પુષ્પેન્દ્ર શર્મા પ્રમુખ ૧૪/૦૧/૧૯૯પ થી ૦૯/૦પ/૧૯૯પ
30
શ્રી પરમાનંદ જી. કિરપલાણી પ્રમુખ ૧૦/૦પ/૧૯૯પ થી ૧૦/૦૧/૧૯૯૬
31
શ્રી નાગશી માલશી માતંગ પ્રમુખ ૧૧/૦૧/૧૯૯૬ થી ૧૦/૦૧/૧૯૯૭
32
શ્રી નારાયણ એમ. પરિયાણી પ્રમુખ ૧૧/૦૧/૧૯૯૭ થી ૧૦/૦૧/૧૯૯૮
33
શ્રીમતી વિશ્નીબેન એમ. ઇસરાણી પ્રમુખ ૧ર/૦૧/૧૯૯૮ થી ૧૧/૦૧/૧૯૯૯
34
શ્રી હિંમતદાન રણમલજી ગઢવી પ્રમુખ ૧ર/૦૧/૧૯૯૯ થી ૧૧/૦૧/ર૦૦૦
35
શ્રી એસ.કે.રાઠોડ વહીવટદાર ૧ર/૦૧/ર૦૦૦ થી ર૪/૦૧/ર૦૦૦
36
શ્રીમતી જયશ્રીબેન અજીત ચાવડા પ્રમુખ ર૪/૦૧/ર૦૦૦ થી ર૩/૦૭/ર૦૦ર
37
શ્રી સુરેશભાઇ રામચંદ નિહલાણી પ્રમુખ ર૪/૦૭/ર૦૦ર થી ર૩/૦૧/ર૦૦પ
38
શ્રી બળવંતસિંહ એમ.ચાવડા વહીવટદાર ર૩/૦૧/ર૦૦પ થી ૩૦/૦૮/ર૦૦પ
39
શ્રી ડી.વી.મેવાડા વહીવટદાર ૩૦/૦૮/ર૦૦પ થી ૦૮/૧૧/ર૦૦પ
40
શ્રી હિંમતદાન રણમલજી ગઢવી પ્રમુખ ૦૮/૧૧/ર૦૦પ થી ૦૭/૦પ/ર૦૦૮
41
૦૮/૧૧/ર૦૦પ થી ૦૭/૦પ/ર૦૦૮ પ્રમુખ ૦૮/૦પ/ર૦૦૮ થી ૦૭/૧૧/ર૦૧૦
42
શ્રીમતી મીનાબેન એ. ભાનુશાલી પ્રમુખ ૦૮/૧૧/ર૦૧૦ થી ૦૭/૦પ/ર૦૧૩
43
શ્રી સુરેશકુમાર સ્વરૂપચંદ શાહ પ્રમુખ ૦૮/૦પ/ર૦૧૩ થી ૧૧/૧ર/ર૦૧પ
44
શ્રીમતી ગીતાબેન ભુપેન્‍દ્રભાઇ ગણાત્રા પ્રમુખ ૧ર/૧૨/૨૦૧૫ થી .........
45
શ્રી કાનજીભાઈ વેલજીભાઈ ભર્યા પ્રમુખ -