નગરપાલિકા સંપર્ક
 
     
     
  ગાંધીધામ નગરપાલિકા
પ્લોટનં.૩પ,સેકટર-૯,ગાંધીધામ-કચ્છ પીન : ૩૭૦ ર૦૧
ફોનનં.૦ર૮૩૬-ર૩૧૬૧૦, રર૬પ૭૩
ફેકસનં.૦ર૮૩૬-ર૩૩ર૮૮
 
     
 

Email: np_gandhidham@yahoo.co.in

Website: www.gandhidhamnagarpalika.org