સભ્યશ્રીની માહિતી
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
     
 
સભ્યશ્રીની માહિતી
ક્રમ
ફોટા
સદસ્યશ્રીનું નામ અને સરનામું
વોર્ડ નં.
મોબાઈલ નંબર
હોદ્દો
1

શ્રીમતી ભચીબેન શામજીભાઇ મહેશ્વરી

પ્‍લોટ નં.૧૩૮, બે-વાળી, આદિપુર

9979556014
સભ્‍યશ્રી
2

શ્રીમતી લક્ષ્‍મીબેન વેલજીભાઇ આહિર

પ્‍લોટ નં.૮૬,૮૭, વોર્ડ-પ/એ, મકાન નં.૪, એસ.આર.સી. ઓફીસ સામે, આદિપુર

9879663198
સભ્‍યશ્રી
3

શ્રી મહેશભાઇ માણશીભાઇ ગઢવી

પ્લોમટ નં ૧ર૦, વોર્ડ-૪/એ, આદિપુર

9825085394

ચેરમેનશ્રી

ફાયર એન્‍ડ લાઇટીંગ સમિતી
4

શ્રી ભરતભાઇ વાઘજીભાઇ પ્રજાપતિ

પ૬, શાંતિનગર-બી, કેશરનગરની બાજુમાં, આદિપુર

9925564747
ચેરમેનશ્રી એસ્‍ટાબલીશ્‍મેન્‍ટ સમિતી
5

શ્રીમતી ઉષાબેન નંદલાલ મીઠવાણી

ર૯૩, વોર્ડ-૬/બી, દુબઇ ટેક્ષટાઇલ્‍સ નગર, આદિપુર

9825522372
સભ્‍યશ્રી
6

શ્રીમતી જયોતિબેન દિનેશભાઇ માલી

પ્‍લોટ નં.૭૧, વોર્ડ-૪/એ,એફ., આદિપુર

9825229402
સભ્‍યશ્રી
7

શ્રી વિજયસિંહ પ્રતાપસિંહ જાડેજા

એસ.આઇ.એકસ.-૧૬૦, જનતા હાઉસ, આદિપુર

9426262990
સાશક પક્ષ ના નેતા
 
     
     
 
1 2 3 4 5 6 7 8